Velikonoce na hřbitově

 

Velikonoce na hřbitově…

Exodus 12, 27; Matouš 27,51–53

Ú:- Pokoj vám.

a- Stojím na zvláštním místě. A nehledejte v tom jakoukoliv souvislost s nemocí COVID 19, ale s Velikonocemi. Jsou přece Velikonoce.

 • I přesto, že jsou Velikonoce, nevidím zde, na rozdíl od města žádná:
  • kuřátka a ani zajíčky;
  • Nenašel bych zde tzv. pomlázku.
  • Nikdo zde nenabízí kraslice ani barvená či čokoládová vajíčka.
  • I když jsme na Slezsku, není zde ani alkohol nebo piškotový beránek…
 • V týdnu jsem se ve vězení ptal odsouzených na symbol Velikonoc. A výčet věcí, který jsem před chvílí řekl, jsem slyšel opakovaně…

b- Někteří tvrdí, že prý jsou Velikonoce svátky jara.

 • Na to se ptám: Jsou Velikonoce svátky jara nebo svátky na jaře?
  • V tom je zcela zásadní rozdíl!
   • Bylo Hospodinovým záměrem, aby Izrael o Veliké noci oslavoval jaro
   • nebo aby na jaře o Velikonocích oslavoval Tvůrce a Vysvoboditele?
  • Jsme dnes schopni tento rozdíl přijmout jako Boží vůli, i když budou lidé okolo říkat a dělat něco jiného?
   • Jsme ochotni očistit Velikonoce od pohanských nánosů a tradic???
 1. Jak to bylo na počátku Velikonoc?
 • Ex 12,11c.+26.-27: ´„…Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka… Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, 27odpovíte: ‚Je to Velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.´“ Lid padl na kolena a klaněl se.´

a- Byl to Hospodinův hod beránka, stejně jako sedmý den je Hospodinovým dnem odpočinku. Co asi znamená! Že Hospodinovo je víc než Krakonošovo.

 • Zatím, co sabat ukazuje až do Nebeského království, Velikonoce měly lidi nasměřovat k vykupitelské oběti Mesiáše PJJK na kříži…
 • Proto i symboly Velikonoc byly jiné, než dnes…
  • Vedle pečeného ročního beránka bez jediné vady, to byly nekvašené chleby, hořké byliny, soudržnost rodiny a připravenost opustit otroctví.

b- První SZ Velká noc v Egyptě ukázala, jak se má svátek slavi!

 • Nezaznělo při ní nic o svátku jara.
 • Hlavním smyslem bylo:
  • Osvobození, vysvobození z otroctví a genocidy.
 • Velikonoce stanovily nový kalendář, počátek roku pro Izrael a první roční svátek.
 • Velikonoce se tehdy staly vyznáním víry, stále ještě, otroků:
  • Hlásit se k Bohu, který decimoval Egypt, bylo vlastizradou…
  • Šlo o volbu mezi životem a smrtí!
  • Beránka jedla rodina s prvorozenými a přáteli v soukromí;
  • Ale beránkova krev na zárubni vstupních dveří oznamovala veřejnosti, že v tomto domě se věří v Boží záchranu prvorozených.
   • Velikonoce učily Izrael, že víra v Boha chrání prvorozené.
   • A Hospodin nazval celý Izrael svým prvorozený.

c- Bohem vyvolený lid si pro budoucnost měl odnést:

 • Každoroční připomínku vysvobození z otročení Egyptu;
 • A základ k pochopení Božího záměru vysvobodit lidi z otročení hříchu!

d- Cílem Velikonočního Hospodinova hodu beránka byly první Novozákonní Velikonoce s PJK nejen na kříži.

 1. PJK změnil poslední SZ Velikonoce na první NZ Velikonoce!

a- Symboly Velikonoc PJK během jednoho večera přesunul od beránka, bylin a nekvašených chlebů přes umyvadlo k chlebu a kalichu.

 • A po dlouhé noci a uspěchaném dnu, ve tři hodiny odpoledne, skončily oběti všech zvířat.
 • Místo beranů a kozlů jsme dostali umyvadlo, chleba a kalich.
 • A dřív než skončil víkend, staly se zcela novými symboly Velikonoc kříž, roztržená opona a konečně i prázdný hrob.
  • To je jeden z důvodů, proč jsme dnes na hřbitově.

b- Dramatická, významná a přece přehlížená událost jednoho okamžiku!

 • Mt 27,51.-53:A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, 52 hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; 53 vyšli z hrobů a po jeho vzkříšeni vstoupili do svatého města a mnoha se zjevili.“
 • Smrt PJK o Velkém pátku spustila řadu událostí:
  • Roztržení chrámové opony směrem od nebe k zemi!
  • Zemětřesení, které ukázalo, že nic lidského na zemi není dost pevné…
  • Otevřely se hroby, které nemohou udržet mrtvé, když P. Bůh jedná.
 • Byla to zvláštní scéna, kvůli které jsme na hřbitově:
 • V jednom jediném okamžiku na jedné straně města umírá Mesiáš, na druhé straně města jsou ze smrti a hrobů vzkříšení svatí. A uprostřed města je Božím roztržením chrámové opony ukončen obětní systém SZ!
 • Život pro svaté v okamžiku smrti PJK. To je silné ujištění!!!
  • Ježíšova smrt znamená život pro ty, kdo uvěřil P. Bohu.

c- Tragické je, že i tuto mimořádnou událost satan pokřiveně imitoval!

 • Ne k Boží oslavě, ale ke zlému.
 • Vymyslel tzv. zombie. Jedni tomu uvěřili, druzí se tomu smějí a další v tom vidí satanův tah, jak odvádět lidi od života a od P. Boha.
 • Různě zdeformované mrtvoly vystupující z hrobů. Tyto postavy stále víc zamořují filmy hororovými scénami, PC hry a to dokonce i pro děti.
 • Potom se hltají prášky na spaní nebo antidepresiva…
 • Zfanatizovaní zastánci nebo recesisté je dostali do ulic jako průvody, o kterých informují TV zprávy. Satanovi se hodí všechno zlé.
 • Kolik křesťanů zná zmíněný biblický text o vzkříšení svatých při smrti PJK? Kolik z nás ho má zařazený mezi Božími zaslíbeními vzkříšení?
  • A kolik křesťanů vidělo horory a hraje PC hry se zombie?
   • Tak se satan snaží ničit nádheru Velikonoční zprávy v srdcích lidí.

d- V okamžiku smrti PJK dává jeho Otec život mnoha zemřelým svatým!!!

 • S takovou zprávou, kdyby o ní učedníci věděli hned, by se jim sobota čekání za zavřenými dveřmi snášela lépe.

Závěr: Jak prožíváme Velikonoce r. 2020?

a- Čím jsou naplňovány?

 • Čím je necháme naplňovat? Čemu se otevíráme? Co v nich prožíváme?
  • Co tak třeba nadějí, která se stala hmatatelnou, již v okamžiku smrti PJK, když byli P. Bohem vzkříšeni mnozí svatí?
 • Stojím na hřbitově. Některé hroby jsou zavřené, některé prasklé, jako když puká skála a jiné i otevřené… Ale všechny bez života… Zatím!
 • Ale ze zkušenosti vzkříšených víme, že již od smrti PJK máme život. Jeho život položený za nás, místo nás a pro nás.

b- Letošní Velikonoce prožíváme ve zvláštní atmosféře.

 • Možná právě proto se chyťme Kristova slibu, že se pro nás vrátí.
 • Potom i na tomto hřbitově zahřmí, otevřou se hroby a k věčnému životu budou vzkříšeni svatí, které nikdo nikdy za svaté neprohlásil…

c- Dnes je zde posvátné ticho plné naděje a čekání.

 • Ať v tichosti letošních Velikonoc zaplaví naše srdce Boží láska, Kristova milost s pokojem a moc sloužit světu v přítomnosti Ducha svatého.

Takový je můj Pán Bůh! Co slíbil, to splní.

Modlitba: Živý PJK, z celého ztichlého světa k Tobě letí neskutečné množství modliteb. Možná víc než kdy dřív. Voláme k Tobě, a v naději i s důvěrou se držíme Tvého osobního zaslíbení.  „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne…  3Jdu, abych vám připravil místo. …, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (Jan 14,1.+3;) Amen!