Základní dokumenty


Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Název církve:
Církev adventistů sedmého dne


Poslání církve a základní články její víry:
Ústava církve, čl. 1, odst. 1:Církev adventistů sedmého dne (dále jen „církev“) je křesťanské společenství věřících, kteří dobrovolně přijali a prožívají vyznání víry formulované v Základních věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne.
Ústava církve, čl. 2:
(1) Církev vychází z Božího zjevení v Písmu, vrcholícího v evangelijní zvěsti Nového zákona, a je pokračovatelkou reformačního úsilí našich předků. Vyznává Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Přijímá Ježíše Krista za svého jediného Pána a Spasitele a chce jej z vděčnosti a lásky ve všem poslouchat a následovat. Uznává platnost Desatera, na jehož základě zachovává sedmý den – sobotu – jako den odpočinku ustanovený Bohem. Jejím pravidlem víry a pravidlem života je Písmo svaté, Starý a Nový zákon, v jeho celistvém znění.

(2) Základním úkolem, právem a povinností církve je zvěstovat věčné evangelium našeho Pána a Spasitele, vybízet všechny lidi, aby přijali Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a připojili se k jeho církvi. Vést je, aby se připravovali na jeho brzký druhý příchod, jak je to symbolicky vyjádřeno v poselství tří andělů z knihy Zjevení 14. kapitoly.

(3) Církev usiluje zejména o zvěstování Božího slova a hlásání způsobu života vycházejícího z evangelia, naplňování náboženských potřeb věřících a konání křesťanské dobročinnosti a služeb v různých formách.

(4) Za tím účelem zejména koná náboženské obřady a programy, katechetickou, pastorační, evangelizační, zdravotní, osvětovou, ekologickou, výchovnou, dobro-činnou, kulturní a veřejně-informační činnost, podporuje vzájemnou toleranci, mír, bratrství a křesťanskou lásku mezi lidmi všech vyznání, národností, národů a ras, hájí občanská práva a svobody, zvláště svobodu svědomí a náboženství, a chrání dobré jméno a pověst církve(

5) Ke splnění svého poslání a úkolů církev využívá také:

a) tisk, periodické a neperiodické publikace,

b) rozhlasové, televizní, internetové a další typy mediálních programů, které vytváří a šíří sama nebo prostřednictvím k tomu oprávněných subjektů,

c) kurzy, přednášky, školení a vzdělávací programy,

d) kulturní, vzdělávací, výchovná, zdravotnická, sociální, charitativní a humanitární instituce a zařízení, která zřizuje a provozuje, nebo jiná zařízení zřízená jinými subjekty, s jejich souhlasem.

Základní věroučné výroky Církve adventistů sedmého dne (viz Ústava církve, str. 41-54).