církev adventistů sedmého dne v Karviné
Dačického 715/3 - Karviná Ráj
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní dokument ...

INFORMACE

Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.
Název církve:
Církev adventistů sedmého dne

Poslání církve a základní články její víry:
Ústava církve, čl. 1, odst. 1:
Církev adventistů sedmého dne (dále jen „církev“) je křesťanské společenství věřících, kteří dobrovolně přijali a prožívají vyznání víry formulované v Základních věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne.
Ústava církve, čl. 2:
(1) Církev vychází z Božího zjevení v Písmu, vrcholícího v evangelijní zvěsti Nového zákona, a je pokračovatelkou reformačního úsilí našich předků. Vyznává Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Přijímá Ježíše Krista za svého jediného Pána a Spasitele a chce jej z vděčnosti a lásky ve všem poslouchat a následovat. Uznává platnost Desatera, na jehož základě zachovává sedmý den – sobotu – jako den odpočinku ustanovený Bohem. Jejím pravidlem víry a pravidlem života je Písmo svaté, Starý a Nový zákon, v jeho celistvém znění.
(2) Základním úkolem, právem a povinností církve je zvěstovat věčné evangelium našeho Pána a Spasitele, vybízet všechny lidi, aby přijali Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a připojili se k jeho církvi. Vést je, aby se připravovali na jeho brzký druhý příchod, jak je to symbolicky vyjádřeno v poselství tří andělů z knihy Zjevení 14. kapitoly.
(3) Církev usiluje zejména o zvěstování Božího slova a hlásání způsobu života vycházejícího z evangelia, naplňování náboženských potřeb věřících a konání křesťanské dobročinnosti a služeb v různých formách.
(4) Za tím účelem zejména koná náboženské obřady a programy, katechetickou, pastorační, evangelizační, zdravotní, osvětovou, ekologickou, výchovnou, dobro-činnou, kulturní a veřejně-informační činnost, podporuje vzájemnou toleranci, mír, bratrství a křesťanskou lásku mezi lidmi všech vyznání, národností, národů a ras, hájí občanská práva a svobody, zvláště svobodu svědomí a náboženství, a chrání dobré jméno a pověst církve
(5) Ke splnění svého poslání a úkolů církev využívá také:
a) tisk, periodické a neperiodické publikace,
b) rozhlasové, televizní, internetové a další typy mediálních programů, které vytváří a šíří sama nebo prostřednictvím k tomu oprávněných subjektů,
c) kurzy, přednášky, školení a vzdělávací programy,
d) kulturní, vzdělávací, výchovná, zdravotnická, sociální, charitativní a humanitární instituce a zařízení, která zřizuje a provozuje, nebo jiná zařízení zřízená jinými subjekty, s jejich souhlasem.
Základní věroučné výroky Církve adventistů sedmého dne (viz Ústava církve, str. 41-54).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky