Ježíš umírá

Všichni apoštolové utekli ze strachu, aby je neusmrtili s Ježíšem. Jenom Jan ho doprovodil až na Golgotu a stál u paty kříže s Marií, Ježíšovou matkou.

U paty kříže byla také skupina lidí, kteří se Ježíšovi vysmívali. Říkali: „Jiné zachránil, atť zachrání i sám sebe! Ať sestoupí z kříže: ano, potom mu uvěříme.“ Ježíš ale vzal na sebe to hrozné utrpení dobrovolně za celé lidstvo – i za ty rouhače.

Odpouštěl vojákům, kteří ho ukřižovali, i lidu, který se mu vysmíval; zdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče, odpust‘ jim, vždyť nevědí, co činí.

Také jeden ze zločinců, ukřižovaných vedle něho, ho urážel; druhý ho okřikl: „Co to říkáš? My jsme odsouzeni spravedlivě za naše zločiny; ale on je nevinný.“ Pak se obrátil k Ježíšovi: „Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu slíbil: „Dnes budeš se mnou v ráji.“

Kolem třetí hodiny odpoledne zvolal Ježíš: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svou duši.“ Po těch slovech skonal.

Později několik přátel sňalo jeho tělo z kříže, uložili je do blízkého hrobu a ten uzavřeli tak, že před vchod přivalili velký kámen.